home.

bestuur.

beleid.

geschiedenis.

gebouw.

jaarverslag.

financieel verslag.

contact.

privacy.

Stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer

beleidsplan

In artikel 2 van de statuten van de stichting Vrienden van het Kerkgebouw Langweer staat als doel omschreven:

Het bijdragen aan de instandhouding van het kerkgebouw in Langweer.

    

aanleiding

De kerk, gebouwd in de tweede helft van de 18de eeuw, heeft een bijzondere historische waarde en is beeldbepalend voor het dorp Langweer. Vanaf het water is Langweer al van verre herkenbaar door de zeer markante vorm van de kerktoren. Daarmee overstijgt het kerkgebouw het belang voor alleen de kerkelijke gemeente en maakt het een  onlosmakelijk deel uit van de Langweerder gemeenschap als geheel.   

De consequentie daarvan is dat de staat van onderhoud van het kerkgebouw niet alleen een zaak is van de Protestantse gemeente Langweer (zij kan dat ook niet alleen), maar de verantwoordelijkheid van het gehele dorp. Maar dat betekent  meer. Als het onderhoud van het kerkgebouw de verantwoordelijk-heid is van het dorp als geheel, dan dient het gebouw ook een functie te krijgen ten dienste van het gehele dorp en beschikbaar te komen voor gebeurtenissen die ten doel hebben de leefbaarheid van Langweer te vergroten. Dit kunnen culturele manifestaties zijn maar ook bijeenkomsten die vanwege de omvang niet elders in Langweer gehouden kunnen worden.  

 

doelstelling

De Stichting wil door middel van het donateurschap ieder lid van de gemeenschap van Langweer en omgeving in de gelegenheid stellen zijn/haar medeverantwoordelijk voor het onderhoud inhoud te geven.  

Ook met het houden van acties wil de Stichting geld inzamelen voor de instandhouding van het kerkgebouw.

De Stichting stelt zich eveneens ten doel om een actieve rol te vervullen bij het stimuleren van het gebruik van de kerk voor andere dan alleen kerkelijke en daaraan gerelateerde bijeenkomsten. Niet alleen ter vergroting van de leefbaarheid in het dorp, maar tevens als mogelijkheid om inkomsten te genereren ten behoeve van het onderhoud.

 

nadere uitwerking

De Stichting houdt een donateursbestand bij, zij rapporteert haar bevindingen aan de donateurs en kerkbestuur en zoekt bij voortduring naar mogelijkheden om dit bestand uit te breiden (van ± 90 nu tot ca 200 in de naaste toekomst).

Op de diverse markten in Langweer (Zomermarkt, ‘Amsterdamse dag’, Kerstmarkt) is zij prominent aanwezig om met acties geld te genereren.

Dit kunnen kunstverlotingen zijn, exposities maar ook andere verkopen.

Om de betrokkenheid van de bevolking bij het wel en wee van het kerkgebouw te vergroten wil de stichting tevens het gebruik van het kerkgebouw voor andere dan alleen  kerkelijke bijeenkomsten (bijvoorbeeld culturele manifestaties) stimuleren.

beleid

omhoog ^

volgende >